Trích Được post bởi Phương Nga Xem bài viết
Bác mô lấy pass gửi cho bạn Trần Giáp với.
Bạn ấy vẫn chưa vô NOL được.
Cha trời, yêu cầu 6 năm rồi vận chưa chộ giải quyết tề.